Technológie
    • sk-SK
    • English (en)
 

Využiteľná pre zníženie množstva odpadov a recykláciu hodnotných zložiek.

Naša ponuka predstavuje jednoduchý, jasný a stručný popis technológie, pričom zobrazuje jej kľúčové prvky zaradené do pracovného procesu, v snahe Vás presvedčiť o výhodách a užitočnosti nami ponúkaného spaľovacieho systému.

Technológia WP15K je flexibilný a variabilný súbor prvkov výsledkom čoho je možnosť existencie jej rôznych verzií v závislosti od účelu a podmienok jej využitia. Napríklad, ak chcete našu technológiu využiť na ekologické spracovanie všetkého tuhého komunálneho odpadu s cieľom výroby elektrickej a tepelnej energie, ponúkame Vám verziu "Organics to Electricity and Heat".


Pre určenie správnej verzie technológie, za účelom výberu správnych komponentov, je dôležité poznať všetky parametre Vami spracovávaného tuhého komunálneho odpadu ako jeho celkové množstvo, zloženie s približným pomerom jeho jednotlivých zložiek. Chcete vyrábať elektrinu, palivo, plyn alebo teplo? Ak áno, v akom množstve a v akej kvalite? Podmienky prostredia ako na umiestnenie našej technológie (lokalita nehnuteľnosti, veľkosť plochy), právne požiadavky, limitné hodnoty emisií z rôznych materiálov atď. sú cenné informácie pre nás.

Pre uľahčenie komunikácie, máme pre Vás pripravený formulár, ktorý Vám zašleme na požiadanie. Vyplnený formulár nám umožňuje dozvedieť sa viac o Vašich potrebách a možnostiach.
Našu technológiu je taktiež možné konštrukčne prispôsobiť na už existujúce systémy, napr. môže byť použitá ako doplnok k zariadeniu na spaľovanie odpadu, alebo jednoducho pre získanie kvapalného paliva z plastového odpadu.
description
Technológia WP15K je mobilná – je konštruovaná v kontajneroch, ktoré môžu byť prepravované a zostavené behom niekoľkých týždňov. Jedna pyrolýzna jednotka má kapacitu 15 000 t vstupného materiálu.

 

Základný operačný proces Technológie WP15K
Triedenie
Ako prvý krok je potrebné z tuhého komunálneho odpadu v čo najväčšej miere odseparovať anorganické zložky (kamene, kov, sklo...). Tento druh triedenia nie je finančne náročný, dostatočnú efektívnosť je možné dosiahnuť pomocou jednoduchých strojných zariadení. V prípade, že nemáte záujem triediť odpad týmto spôsobom máme ponuku aj pre Vás. Vo všeobecnosti však odporúčame zabezpečiť triedenie odpadu.
V prípade, že z Vášho elektronického odpadu chcete získať aj vzácne kovy, ako je Pt, Ir, Os, Au, odporúčame jeho triedenie. Rovnako to platí aj pre získanie kvalitnej motorovej nafty, pri ktorej sa môžete vyhnúť triedeniu niektorých plastov.
Roztriedené materiály sú nadrvené na kusy o veľkosti 0-8 cm a sušené so zvyškovým teplom reaktora vo vykurovacom tuneli dopravníka počas ich cesty do komory na predbežné spracovanie.

Predbežné spracovanie

Čiastočne vysušený materiál (obsahuje max. 10 % vody) je následne dopravený do reaktora, kde škodlivé látky ako sú halogény, kyanid atď. a iné nevýhodné zložky sú odstránené a ktoré sú zhromažďované vo vysoko koncentrovanej forme na konci tohto procesu. Po vyčistení plynu t.j. po odstránení škodlivých látok prebiehajú nami patentované procesy na získanie suroviny pre termolýzu.
Navrhovaná metóda predbežného spracovania a jej intenzita závisí od Vašich cieľov a Vami nastavených regulačných štandardov.

Termolýza
Predbežne spracovaná surovina je následne zaslaná do dlhej otáčajúcej sa rúry reaktora, ktorá má špeciálne vyvinutú geometriu, teplotu gradientu a zároveň vynikajúcu reguláciu teploty.
Termolýza spracovanej a od škodlivých látok vyčistenej suroviny prebieha práve v tejto rúre reaktora pri rôznych teplotách v závislosti od Vami sledovaného cieľa týkajúceho sa konečných produktov. Uhlíkové reťaze sú rozštiepené v špeciálnej mikrovlnnej komore (patentované), pričom ich štiepnosť môže byť nastavená tak, aby bola homogénna. To znamená, že dĺžka reťazca bude viac monodisperzná čo je výhodou pre získanie požadovaného konečného produktu. V prípade, že chcete aby výsledkom bolo nafta alebo petrolej, môžeme ich vyrobiť pre Vás za použitia vytriedeného plastového odpadu.

Po veľmi dôležitom avšak nie príliš jednoduchom pracovnom procese plyny môžu byť spálené v rôznych motoroch, turbínach, môžete ich využiť na vykurovanie alebo na iné účely. Naša technológia na čistenie plynov je efektívna. Dokážeme dokonca kondenzovať palivové výpary a rozdeliť ich na niekoľkých rôznych frakcií, ak budete potrebovať.

Zostávajúce zložky sa ochladia z 8-900 °C na menej ako 100 °C. Objem rezíduí predstavuje asi 20 % z objemu pôvodných materiálov.

Naše reaktory ako aj rôzne prvky Technológie WP15K sú vyrobené z vysoko hodnotných nerezovo-oceľových zliatin, aby sa zabránilo akejkoľvek ich korózii so zárukou vysokej odolnosti.
Široká škála rôznych snímačov zabezpečuje efektívne a flexibilné riadenie procesov, ktoré môžu byť realizované aj prostredníctvom internetu.
Naše systémy sú bezpečné, ľahko ovládateľné a majú transparentnú konštrukciu.

 

Najdôležitejšie ciele Technológie WP15K sú:
1) spracovávanie tuhého komunálneho odpadu účinne a čistým spôsobom, s krátku dobu návratnosti investícií
2) zníženie množstva odpadu a získanie cenných materiálov

 

Porovnanie Spaľovňa – Technológia WP15K v súčasnosti používaným spôsobom termického spracovania odpadu
Hlavným cieľom klasickej spaľovne je zneškodniť komunálny odpad a zároveň znížiť ekologickú záťaž prírody, popri tom vyrobiť nejakú elektrickú a tepelnú energiu. V posledných rokoch sa kladie dôraz na výrobu elektrickej a tepelnej energie. V spaľovniach je základným zdrojom príjmu poplatok za spracovanie odpadu.

Prvotným cieľom Technológie WP15K je vyrobiť čo najväčšie množstvo energie z odpadu, hlavne elektrickej energie a súčasne likvidovať- zneškodniť odpad. Z toho vyplýva, že hlavným zdrojom príjmu je predaj energie.

Na základe štúdia CEWEP: komunálny odpad v Európe má energetický obsah priemerne 10,307 GJ/t. Spaľovne priemerne majú elektrickú účinnosť 14,9 %, to znamená, že z 1 tony odpadu produkujú 389 kWh elektrickú energiu.

Princíp spaľovania:

porovnanie11) odpad je vsypaný do veľkého zásobníka
2) zo zásobníka sa dávkuje priamo do kotla
3) v kotle je odpad spaľovaný pridaním zemného plynu; odpad má vysoký obsah vody a ťažko horí
4) pomocou tepelného výmenníka sa vyprodukuje vysokoteplotná a vysokotlaková para
5) parou sa poháňa turbína
6) turbína poháňa generátor
7) odpadové teplo sa používa napr. na vykurovanie

 

porovnanie2Riešenie WP TECH – Technológia WP15K

1) odpad pripravíme na ďalšie spracovanie (separovanie a drvenie odpadu)
2) z odpadu extrahujeme zbytočnú vodu a škodlivé látky
3) odpad ktorý má už vyššiu energetickú hodnotu, je premenený na palivo pre kogeneračné jednotky
4) kogeneračná jednotka z daného paliva vyrobí 40 % elektrickej energie a 43 % tepla. Využitím danej technológie dokážeme vyrobiť 650-800 kWh z 1 tony odpadu.

WP TECH s.r.o.
Košická 56
821 08 Bratislava

IČO: 48 008 940
DIČ: 2024180565