Technológie
    • sk-SK
    • English (en)
 

wptechlineWPTECHLINE je zariadenie na zhodnocovanie TKO na nový materiál (vo forme peliet alebo granulátu), ktorý sa skladá z dvoch reaktorov. Je skonštruovaný na modulárnom základe, ktorý umožňuje jednoduché úpravy a inštaláciu (zariadenie je inštalované v lodných kontajneroch), aby zodpovedajúcim spôsobom spracovával klientom požadované množstvo TKO.

 

 

 

Reaktor 1 je vyhrievaný elektrickými odporovými článkami. Homogenizácia vstupného materiálu sa vykonáva pomocou miešadla, pridaním zložky katalyzátora do miešania. Vznikne tak materiál bez nežiadúcej vlhkosti a nežiaducich chemických prvkov. Nežiaduce látky vo forme plynných frakcií prechádzajú do jednotiek na čistenie plynu. Výstupná uhlíková kompaktovacia prísada sa používa pri výrobe recyklátu v Reaktore 2. Reaktor 2 je hlavný reaktor, v ktorom za stáleho miešania prebieha riadená chemická reakcia látok na báze uhľovodíkov a finalizuje sa výroba recyklátu.

 

Vykurovanie Reaktoru 2 zabezpečuje priemyselný hybridný horák, ktorý dokáže spotrebovať aj metán tiež prítomný v skládkovom plyne. Naša technológia je prelomovým holistickým konceptom nákladovo efektívnej recyklácie nerecyklovateľnej časti TKO na vysokohodnotný produkt s takmer nulovou uhlíkovou stopou, ktorý vytvára jedinečné postavenie nášho produktu na trhu so zhodnocovanímkomunálneho odpadu. V súčasnosti neexistuje porovnateľný adekvátny systém odpadového hospodárstva ani technológia na spracovanie tuhého komunálneho odpadu, ktorá by sa vyrovnala unikátnej modulárnej konštrukcii, účinnosti a takmer uhlíkovo neutrálnej stope inovatívneho WPTECHLINE zariadenia.

 

Naše riešenie reprezentuje novú inovatívnu cestu k zhodnocovaniu mechanicky nerecyklovateľného tuhého komunálneho odpadu na vysoko-inovatívny, ľahký konštrukčný materiál vďaka opätovnému použitiu tejto tzv. nadsitnej časti vytriedeného TKO pomocou jej materiálovej recyklácie..

 

Vstup pre našu recyklačnú linku založenú na modulárnom dizajne tvorí zmiešaný plastový odpad s nečistotami, typicky organickoufrakciou (zbytky kuchynského odpadu), kovovmi (napr. hliník z Tetrapack krabíc) alebo textilným odpadom, ktorý môže dokonca obsahovať aj častice inertných látok.

 

Výsledná surovina s názvom „CONCRETE PLASTFILLER“, ktorá sa používa ako plnohodnotná súčasť klasických stavebných tehál/dláždíc/tvárnic a nahrádza iné bežne používané zložky betonových zmesí ako štrk, piesok alebo plnidlá používané pre výrobu ľahkých betónov. Výsledné stavebné materiály , ktoré obsahujú náš východiskový materiál, majú navyše tieto inovatívne vlastnosti: 1) ľahšia váha – nižšie výdavky na dopravu takýchto stavebných materiálov a výrobkov z nich 2) nadštandardné funkčné parametre – skvelé tepelno-izolačné vlastnosti zvyšujúce energetickú efektivitu budov; 3) minimálna uhlíková stopa.

WP TECH s.r.o.
Košická 56
821 08 Bratislava

IČO: 48 008 940
DIČ: 2024180565